Bravos preigadores

  

                                           

 

Barore Tucconi

   Bravos preigadores hana nadu, cantu Cristos ada iscrittu in s’ Evangelu

Da chi pro s’oggiu s’anima a dannadu, pro no pecare s’oggiu ogadindelu

Mezzus a b’intrare cun dun’oggiu in chelu, chi no cun ambos duos cundannadu.

Ca sa vida istat pagu a isparire, e pensa ch’est eternu su patire


Remundu Piras

     Deo sa vista l’istimo e l’adoro, proite sa zeghidudine est guai

Tottu cussos c’an preigadu gai, mai s’indan bogadu s’oggiu issoro

Ca cun sa vista currumpen su coro, e fattos no si sunu zegos mai

Cussizzos dae te no sunu ammissos, ca si deviant prima inzegare issos

 

 

 

Pagina 1 di 2