Antoni Scanu

a su fizzu Giuanne, emigradu in Argentina 

Una storia vera di poverta' ed emigrazione nel XX secolo.

Un padre, non avendo disponibilità economiche, aveva chiesto un prestito per consentire al figlio di emigrare in Argentina.

Il figlio ne aveva promesso la restituzione con i primi guadagni. E' probabile che la fortuna, da un punto di vista economico, non gli fosse stata amica e quindi alla domanda

del compaesano che tornava a Padria:

"Ite li mandasa a babbu tou?"

aveva risposto:

"E ite li poto mandare, duos papagallos!" 

Questa sotto e' la risposta, amara, del padre.

  

 SOS PAPAGALLOS

Pro ricumpensa 'e sos pappagallos ti mando custa triste poesia, 
si m'agato a cand'enis a Padria non t'appo attoppare a piatta 'e ballos, non t'at a fagher sas manos a gallos 
astringhideti forte 'e s'allegria, pro parte mia ch'enzas o no ch'enzas 
est che chi mai 'e babbu nde tenzas. Custas rimas ti prego 'e cunservare 
che breve in dossu tou ti las pone, custu ammentu pro si s'enzione 
fatta pro non andare a soldadare, a podia su fizzu pregare 
poneli cura cun attenzione, pro mi pagare comente mi as pagadu 
ca agiommai mi fia raffiadu. Ca no tenia peruna esperientzia 
in battor'annos cantu as mezzoradu, e cal'est su cincellu istudiadu 
chi superet sa tua intelligenzia, iscur'a issa si no at passentzia 
s'est beru su chi in bidda mi ana nadu, biada a issa e a sa famiglia mia. 
S'arriveras currinde a benner terzu de leare de su pannu purzione, 
paret chi giutes bella intentzione de babbu tou a nde fagher s'ischeltzu, 
mancari chi rispuntet a infeltzu tenet ancora sa professione, 
e si podet che poberu campare sentza su pappagallu a lu giogare. 

Mi meravigliat d'essere cori duru chi non ti movet sa cumpassione, 
tantu de domo sa posizione comente 'e deo l'ischis tue puru, 
si t'appo fattu lamentu, 'e seguru signale ch'appo lamentazione, 
e s'arrivo a ti fagher sos lamentos est chi m'agatto in graves patimentos. 
Unu bonu iscrivanu appo chircadu pro t'iscrivere in sardu ogni faeddu, 
a riguardu 'e su fattu 'e Oneddu su battoro 'e frearzu mi at tzittadu, 
nende basta a su tempus chi m'at dadu adeallu chi faghinde si est nieddu, m'at nadu giaramente: 'Accolla s'ora 
non pagas, da Lalvedu essiche fora'! M'at nadu: 'Chessis fora dae Lalvedu si no mi pagas prontu cussu restu, 
a lu pagare cantu pius prestu m'at nadu gia masedu masedu, 
e allu chi fatende si est aghedu ca preparadu lu tenet su sestu, 
si no li dasa cussu restigheddu Lalvedu certu restat a Oneddu! 
M'as nadu a mi ponner polcu mannu cun s'impero' chi lu pagais tue, 
no m'as pagadu ne polcu e ne sue antzis m'as causadu pius dannu, 
e-a daghi istadu sese in cue non t'ammentais chi passait s'annu, 
e-i su cunzadeddu (malannu) po neghe tua est de Oneddu! 
Non toccaiat a tie a lu pagare cando pro te mi l'aia prestadu, 
e babbu tou si non l'at pagadu est c'ada atteros fizzos de campare, 
invece cussu restu 'e nde mandare de babbu tou ti nde sese beffadu, 
su pappagallu cherinde offrire proandare a girare e a pedire. 
Ca su primu genitu 'e Noe' de su babbu s'est cherfidu ischertzare, 
si nd'est devidu riere e burlare daghi l'at bidu nudu e fora 'e se, 
Sem e Jafett cun su mantu 'e Re sa persona l'at devidu ammuntare, 
e a palas insegus sun andados Dagh'est Noe' torradu a sinu sanu 
at a Sem e Jafett beneitu, e s'stirpe de Cam at malaitu 
ca est istadu perfidu inumanu, Cam est giudicadu unu tiranu, 
pro ite at commissu un'oltragiu delittu e tottu sos chi su babbu an'oltraggiadu si su rendidos a pessimu istadu. 
Finis fizu si gai l'as connottu de babbu tou a tinde buffonare, 
Deus ti diat vida a t'ammentare finzoas a esser sabiu e addottu, 
naro Deus ti pottat perdonare e cun pinatu custa tich'imbio 
pero' est s'ultima olta chi t'iscrio.